Vedtægter

Vedtægter for foreningen SkillsDenmark Senest vedtaget på møde i Repræsentantskabet den 07. maj 2019

Vedtægter for foreningen SkillsDenmark

Senest vedtaget på møde i Repræsentantskabet den 16. marts 2021

 

Artikel 1

Foreningens navn er SkillsDenmark.

Foreningen har hjemsted i København.

Artikel 2

Stk. 1. SkillsDenmark har til formål at arbejde for at fremme de danske erhvervsuddannelsers samfundsmæssige anseelse og status ved at tilskynde unge mennesker, deres undervisere og arbejdsgivere til at opnå den højeste erhvervskompetence inden for deres faglige område.

SkillsDenmark skal promovere og synliggøre erhvervsuddannelserne i Danmark som attraktive uddannelser for unge.

SkillsDenmarks mål er at udvikle de danske erhvervsuddannelser gennem benchmarking i et internationalt forum.

Stk. 2. Foreningen skal være den koordinerende kraft i afviklingen af fælles Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelserne. For at opfylde den internationale indsats skal foreningen være medlem af WorldSkills International (WSI) og WorldSkills Europe.

Artikel 3

Stk. 1. Som medlemmer optages faglige udvalg, der repræsenterer en anerkendt erhvervsuddannelse i Danmark. Hvor der ikke er et fagligt udvalg, kan andre organisationer med særlig begrundelse optages som medlemmer, hvis det kan dokumenteres, at organisationen er i stand til at varetage ansvar og pligter i forbindelse med medlemskabet.

Stk. 2. Som medlemmer af foreningen kan tillige optages erhvervsuddannelsesinstitutioner.

Stk. 3. Et medlemskab tegnes for minimum en toårig periode og forløber i 2-årige intervaller i hele medlemsperioden. Udmeldelse kan altså tidligst ske efter 2 års medlemskab, og derefter efter 4, 6, 8 osv. års medlemskab. Udmeldelse sker skriftligt til foreningen, et halvt år før et toårigt interval udløber.

Stk. 4. Anmodning om optagelse som medlemmer og tilforordnede, forelægges foreningens bestyrelse.  Anmodningen sker skriftligt til formanden. Bestyrelsen tager beslutning om medlemskabet.

Stk. 5. Ethvert medlem betaler et årligt kontingent i henhold til foreningens budget. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Budget for det kommende og efterfølgende år fremlægges hvert år senest i maj måned. På samme tidspunkt fastsættes kontingentet for det kommende år.

Artikel 4

Stk. 1. Hvis et fagligt udvalg ønsker sit fag repræsenteret ved en international konkurrence, er medlemmet forpligtet til at udvælge den bedst egnede fra det pågældende fag til at repræsentere Danmark og til at yde vedkommende ekstra støtte og træning om nødvendigt. Derudover forpligter faget sig også til at udvælge en faglig ekspert, der kan fungere som dommer i det pågældende fag.

Stk. 2. Faglige udvalg, der deltager i en international konkurrence, betaler et grundbeløb til dækning af internationale udgifter og administration. Grundbeløbet fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3. Fag, der deltager i et Danmarksmesterskab, betaler et grundbeløb til fælles administration. Grundbeløbet fastsættes af bestyrelsen.

Artikel 5

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabsmødet, der afholdes en gang årligt. Foreningen afholder ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i januar kvartal. Hvis DM i Skills gennemføres i 2. kvartal, afholder foreningen repræsentantskabsmødet inden udgangen af maj. Datoen bekendtgøres skriftligt til foreningens medlemmer senest 6 uger før mødets afholdelse.

Stk. 2. Hvert medlem og tilforordnet organisation/forening har ret til at deltage på repræsentantskabsmødet med 3 personer. Hvert medlem har en stemme.

Stk. 3. Repræsentantskabet godkender bestyrelsens beretning. Orientering om det af bestyrelsen godkendte regnskab for det foregående kalenderår og eventuelle justeringer af budgettet for det indeværende år. Desuden drøftes og vedtages forslag til fremtidig virksomhed, initiativer og budget for det kommende år.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet af repræsentantskabet, skal fremsendes til foreningen senest 14 dage før repræsentantskabsmødet, hvorefter endelig dagsorden udsendes til medlemmerne.

Stk. 5. Repræsentantskabsmødets dagsorden skal mindst bestå af følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Orientering om årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fremtidig virksomhed
  6. Kommissorier for arbejdsgrupper
  7. Budget
  8. Meddelelse om bestyrelsens sammensætning
  9. Eventuelt

Stk. 6. Sekretariatet udfærdiger referat af repræsentantskabsmødet, herunder hvem der deltog.

Stk. 7. Indkomne forslag vedtages med 2/3 af stemmerne på repræsentantskabsmødet.

Artikel 6

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet anmodning herom. I så fald skal det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget.

Artikel 7

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en repræsentant for hvert fagligt udvalg, der er medlem, samt et medlem fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og et medlem fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Stk. 2. Som tilforordnet uden stemmeret til bestyrelsen kan Danske Regioner, KL, det ministerium, der har erhvervsuddannelse som ressortområde, elevorganisationerne, Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier – Lederne og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne udpege hver 1 person til at deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand, der begge skal være medlem af bestyrelsen. Formandskabet skal være paritetisk sammensat og skal repræsentere henholdsvis arbejdsgiver og arbejdstager på det danske arbejdsmarked.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger fra bestyrelsen et forretningsudvalg bestående af 9 medlemmer.

Forretningsudvalget består af formand, næstformand, 6 repræsentanter fra de faglige udvalg, en repræsentant fra DA, en repræsentant fra FH, samt en tilforordnet uden stemmeret fra det ministerium, der har erhvervsuddannelser som ressortområde.

Bestyrelsen vælger 5 af forretningsudvalgets medlemmer på lige år og 4 af forretningsudvalgets medlemmer på ulige år. Medlemmerne er valgt for 2 år.

Forlader et medlem af forretningsudvalget, f.eks. på grund af jobskifte, skal bestyrelsen foretage en supplering. Dette valg skal ske ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 5. Bestyrelsen nedsætter relevante arbejdsgrupper samt udfærdiger kommissorier for deres arbejde, indeholdende arbejdsområdet, det økonomiske ansvar og forpligtelse. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at overføre midler fra foreningens formue til de enkelte arbejdsgrupper.

Stk. 6. Formanden og næstformanden varetager hvervet som officiel delegat til WorldSkills International og WorldSkills Europe og fastlægger fordelingen af hvervet mellem sig. Bestyrelsen udpeger en teknisk delegat til WorldSkills International og WorldSkills Europe.

Stk. 7. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening. Bestyrelsen holder minimum 2 møder om året, og der føres protokol over mødernes deltagere og beslutninger.

Stk. 8. Bestyrelsen kan oprette et sekretariat til at varetage foreningens daglige drift og repræsentere foreningen i samarbejde med formandskabet.

Stk. 9. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens budget og økonomi.

Stk. 10. Bestyrelsen varetager den overordnede PR- og markedsføringsindsats. Herunder sponsorer og fondsansøgninger til foreningens økonomi efter den overordnede målsætning.

Stk. 11. Bestyrelsen aftaler lokaliteterne og værtsbyerne til afholdelse af Danmarksmesterskaberne.

Stk. 12. Ved afstemning om beslutninger i bestyrelsen skal mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for en vedtagelse.

Stk. 13. Bestyrelsen udarbejder en årlig beretning, som drøftes på repræsentantskabsmødet.

Artikel 8

Stk. 1. Forretningsudvalget arbejder efter den af bestyrelsen udarbejdede forretningsorden.

Stk. 2. Forretningsudvalgets opgaver og møder:

Forretningsudvalget kan komme med forslag til bestyrelsen og forberede bestyrelsesmøder. Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen og følger op på beslutninger.

Bestyrelsen har beslutningskompetencen.

Referater fra forretningsudvalgets møder sendes til bestyrelsens medlemmer.

Artikel 9

Vedtægtsændringer kan gennemføres af medlemmerne på et repræsentantskabsmøde, og der kræves hertil en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Artikel 10

Stk. 1. Beslutning om ophævelse af foreningen skal behandles på et repræsentantskabsmøde. Beslutning om ophævelse af foreningen kan kun vedtages af medlemmerne på et repræsentantskabsmøde. Der kræves hertil tilstedeværelse af mindst 2/3 af medlemmerne. Samt en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Medlemmerne, der vedtager opløsningen, træffer tillige bestemmelse om anvendelse af foreningens midler til godgørende eller uddannelsesmæssige formål.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt den 19. november 1997 hos ACIU.

Revideret på generalforsamlingerne i 1998, 1999, 2002, 2005, 2006 og repræsentantskabsmøderne i 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019 og 2021.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin