Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser for deltagelse ved Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelserne.

Gældende fra maj 2012

Danmarksmesterskabet afholdes af SkillsDenmark.
De enkelte fags stande og deltagelse bestemmes for hvert fag af det respektive faglige udvalg ud fra en ansvars- og opgavefordeling fastsat af SkillsDenmark.
Deltagerne i konkurrence- og demonstrationsfagene er unge udvalgt af de respektive deltagende fag.
Navne på deltagere, deres virksomheder og skole skal være SkillsDenmark i hænde senest 1. november året før DM i Skills holdes.

Alderskriterium

Deltagere ved DM i Skills må maksimalt være 25 år i det kalenderår, hvor SkillsDenmark afvikler DM i Skills. Det enkelte faglige udvalg kan frit fastlægge et alderskriterium lavere end 25 år under hensyn til deltagelse i WorldSkills eller andre relevante forhold.

Et fagligt udvalg kan søge om aldersdispensation, således at en konkurrencedeltager fylder mere end 25 år i det år, hvor SkillsDenmark afholder DM i Skills. Sekretariatet behandler administrativt ansøgninger om aldersdispensation op til 30 år på grundlag af en bemyndigelse fra bestyrelsen. Ansøger kan forvente at få imødekommet en ansøgning op til 30 år.

Ansøgninger om aldersdispensation over 30 år skal bestyrelsen træffe afgørelse om på grundlag af en begrundet ansøgning, hvor det faglige udvalg nærmere redegør for årsagen til, at en eller flere konkurrencedeltagere er mere end 30 år ved DM i Skills.

Sikkerhed

Deltagerne vil blive gjort opmærksomme på reglerne for arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker og vil blive bedt om mundtligt at bekræfte, at han/hun føler sig bekendt med disse forhold.

Alt maskineri og udstyr og sikkerhedsbeklædning skal opfylde kravene stillet af Arbejdstilsynet.

Alle deltagere skal benytte personlige værnemidler efter Arbejdstilsynets regler.
Deltagere skal holde deres arbejdsstation fri af forhindringer og gulvarealet frit for materialer og udstyr, inklusive alt hvad der kan forårsage, at deltagerne snubler, glider eller falder.

Hvert fag udpeger en standansvarlig, der er ansvarlig leder af den praktiske afholdelse af fagets demonstration- eller konkurrencefag, samt forestår kontakten til SkillsDenmark, deltagere, dommere og tilsyn. En standansvarlig kan have ansvar for flere stande. Til konkurrencestanden kan faget tilknytte et antal tilsynspersoner / dommere.

Øvrige

Den første dag vil hver enkelt deltager blive kontrolleret af den standansvarlige i forhold til personlige oplysninger.
Der må ikke ryges eller indtages andre nikotinprodukter/ røgfri tobaksprodukter (snus) på konkurrencestandene og i øvrigt skal konkurrencedeltagere og øvrige til konkurrencens tilknyttede personer indrette sig efter de bestemmelser, der er fastsat for det konkurrenceområde, hvor Skills-mesterskabet afholdes.

I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst skal de tilsynsførende have besked hurtigst muligt.

Konkurrence- og demonstrationsfagenes deltagere skal overholde de regler, der er for området og indkvarteringsstedet, og i øvrigt indrette sig efter fagets anvisninger.
Deltagere, der findes skyldige i uærlig opførsel, som nægter at indordne sig under regler og anvisninger fra fagets side, eller som udviser en opførsel, der er til skade for Danmarksmesterskabets ånd og omdømme vil blive udelukket fra konkurrencen af den standansvarlige.

Regelsæt for Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelserne

Der må ikke indtages alkohol i de dage, hvor mesterskaberne afholdes, hverken i konkurrenceområdet eller i forbindelse med indkvarteringen.
Overtrædelse vil  medføre hjemsendelse.

For konkurrencefagene gælder:

Deltageren skal gøres opmærksom på konkurrenceregler i god tid før konkurrence start. Konkurrencen foregår på et afmærket standområde, hvor hvert fags opgaver løses af deltagerne inden for en nærmere afsat tid. Det enkelte fag fastsætter konkurrenceområdets indretning inden for det givne standområde under hensyntagen til fælles aftalte, overordnede retningslinjer.
Faget har ansvaret for udarbejdelse af konkurrenceopgavens form og indhold.
Opgaven kan bestå af opgavebeskrivelse, tegninger, materialelister, bedømmelsesskema og tidsplan.

Opgaven er ens eller har samme sværhedsgrad for alle deltagerne i den enkelte konkurrence.
Det enkelte fag fastsætter det tilladte udstyr til brug ved deres konkurrence. Det enkelte fag beslutter, om deltagerne selv skal medbringe værktøj eller om udleveret værktøj skal benyttes.

I konkurrencefagene må kun fagets deltagere, tilsyn, dommere og standansvarlige opholde sig inden for snorene af den enkelte stand. Alle andre skal have forudgående tilladelse fra standansvarlige. Hvor fagene ønsker publikum tæt på, er det fagets ansvar at sikre, at det ikke går ud over deltagernes udførelse af konkurrence opgaven.

Til bedømmelse og udpegning af vinderen udpeger det enkelte fag dommere. I tvivlspørgsmål eller i tilfælde, hvor to eller flere deltagere opnår samme samlede bedømmelse, træffer projektlederen i samarbejde med dommerne afgørelsen.
Bedømmelsen af opgaverne gennemføres ud fra det enkelte fags fastlagte bedømmelsesregler.

Vinderen af hver faglig konkurrence er den af deltagerne, der i den endelige beregning har opnået den højeste samlede bedømmelse.

Retningslinjer under konkurrencerne

Deltagerne er selv ansvarlige for egne værktøjer og evt. skader på disse.
Hvis værktøj eller materialer bliver væk eller er i stykker, skal man straks kontakte tilsynspersonerne, som vil arrangere udlån af erstatningsværktøj /materialer.

Deltageren skal vente på signal fra de tilsynsførende:
  • før arbejdet påbegyndes
  • når arbejdet genoptages efter pauser
  • når arbejdet afsluttes

Der må ikke uden forudgående tilladelse fra de tilsynsførende, eller hvis det fremgår af fagets konkurrenceregler, være kontakt med andre deltagere, eventuelle gæster eller tilskuere, mens der arbejdes. Der må ikke bruges mobiltelefoner eller andet elektronisk udstyr til at udveksle information inden for konkurrenceområdet, undtaget er dog de fag, hvor mobil telefon og elektronisk udstyr anvendes til udførelse af Regelsæt for Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelserne

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin