SkillsDenmarks Strategi 2016 til 2019

SkillsDenmarks Strategi 2016 til 2019

 

Vision:

SkillsDenmarks vision er at styrke erhvervsuddannelsernes image blandt uddannelsessøgende og deres forældre og lærere, det politiske system og samfundet generelt.

 

Mission:

SkillsDenmarks mission er at eksponere erhvervsuddannelserne positivt gennem primært nationale og internationale skillskonkurrencer. Ved at de bedste elever viser deres engagement og fagligt høje niveau, sætter vi fokus på, at erhvervsuddannelserne er spændende og giver gode fremtids- og karrieremuligheder. Det skal sikre en øget tilgang til erhvervsuddannelserne.

 

 

 

 

SkillsDenmarks strategi 2016 til 2019

 

Mål 2016-2019:

SkillsDenmark er nået langt, og nu er tiden kommet til at sætte nye mål. Derfor har vi formuleret de strategiske fokusområder, vi skal arbejde med 2016-2019:

 1. Konkurrencefagene som lokomotiv for højnelse af kvalitet
 2. Større bredde igennem flere konkurrence- og demonstrationsfag
 3. Synliggørelse af lokale og regionale konkurrencer
 4. Prioritering af internationale konkurrencer
 5. Øget rekruttering til erhvervsuddannelserne
 6. Styrkelse og fortsat udvikling af Skills Stafetten
 7. Styrkelse af sekretariatet og det administrative system

SkillsDenmarks sekretariat og bestyrelse skal derudover efter hvert afholdt DM i Skills, EuroSkills og WorldSkills lave en evaluering.

Disse evalueringer forelægges bestyrelsen. Efter hvert DM, og evalueringen af dette, regulerer bestyrelsen strategien en gang om året. Herefter skal specifikke indsatsområder formuleres for det næste mesterskab. Indsatsområderne skal altid følge den linje, der er beskrevet i de strategiske fokusområder. De uddybes i det følgende, hvor SkillsDenmark for hvert strategiske fokusområde har formuleret konkrete mål, angivet værktøjer til at nå dem og udpeget de overordnet ansvarlige for de forskellige opgaver.

Strategiske fokusområder:

1.     Konkurrencefagene som lokomotiv for højnelse af kvalitet

Mål: Konkurrencerne skal altid være i centrum og være den vigtigste del. Derudover spiller demonstrationsfag, Prøv, mærk og føl og events en vigtig rolle til DM i Skills.

Redskaber:

 • Balance mellem demonstrations- og konkurrencefag: Konkurrencefagene skal fylde mest i alle led – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Vi skal arbejde videre med at finde den rette balance mellem demonstrations- og konkurrencefag og udvikle en form for fordelingsnøgle eller skabelon for afviklingen.

Ansvarlige: Sekretariatet er ansvarlig for arbejdet i en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen.

 • Udvikling af konkurrencerne: De enkelte konkurrencer skal løbende evalueres og nytænkes for at sikre, at de er seværdige og fortsat har et højt fagligt niveau, der stemmer overens med udviklingen og tendenserne inden for faget. Formidlingen skal styrkes.
  Ansvarlige: De faglige udvalg og bestyrelsen.
 • Ambassadørkorps: Konkurrencerne avler automatisk et ambassadørkorps – nemlig vinderne eller tidligere deltagere inden for de enkelte konkurrencer. Vi skal blive endnu bedre til at bruge dem. Til at få viden om de unges uddannelsesforløb og behov, som vi kan bruge politisk. Som oplægsholdere på skoler og til konferencer. Og som gode casehistorier, vi kan give til pressen.
  Ansvarlige: De faglige udvalg – understøttet af sekretariatet.
 • Styrket samspil med politikere: Mange politikere har efterhånden erhvervsuddannelserne på dagsorden. Vi skal blive ved med at holde dem fast på det ved at invitere dem til dialogmøder og ikke mindst ved at invitere dem til konkurrencerne – både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Vi skal hele tiden tænke i at aktivere og invitere de politikere, som er valgt i eller på anden måde har tilknytning til de områder, konkurrencerne afholdes.
  Ansvarlige:
 • Tilgængelig information om uddannelserne: Hvert år bør der evalueres og udvikles på informationens form og indhold, herunder hjemmeside, Skills-app og brugen af Facebook.Ansvarlige: S
 • Pressearbejdet skal udvikles: Presse- og kommunikationsinitiativer – herunder nyhedsbrev, hjemmeside – skal løbende evalueres og udvikles.Ansvarlige:
 • Kvalitet frem for kvantitet: Kvantitet er ikke længere et mål i sig selv. Det er meget vigtigere for os at sikre, at mesterskaberne er en god oplevelse for alle, der besøger eller deltager i DM. For de der ikke kan besøge DM pga. afstanden e.a. skal der være gode digitale muligheder for at følge DM.Ansvarlige: Det skal være et fokuspunkt for både sekretariatet, bestyrelsen og de enkelte faglige udvalg.

2.     Større bredde igennem flere konkurrence- og demonstrationsfag

Mål: Der er 104 forskellige erhvervsuddannelser og adskillige specialer, og så stor en del af paletten som muligt skal vises til DM i Skills.

Redskaber:

 • Synliggørelse af flere forskellige konkurrencefag: Vi skal videreudvikle konkurrencen.

Ansvarlige: Sekretariatet er ansvarlig for arbejdet, der forelægges bestyrelsen.

 • Kortlægning af, hvor store vi kan blive: I 2015 var der 52 deltagende fag. Vi skal derfor have diskuteret, hvor mange flere fag, vi kan rumme og stadig kunne finde plads til afviklingen af DM i Skills. Nogle fag er for udstyrstunge og andre er for små til at kunne afvikle konkurrencer. Vi skal derfor opnå enighed om, hvor mange fag, vi kan have med.
  Ansvarlige: Sekretariatet er ansvarlig for arbejdet, der forelægges bestyrelsen.
 • Beslutninger:
 1. Vi stiler efter geografisk spredning i de 5 regioner.
 2. Tidspunkt for afholdelse – januar.

En teltløsning kan afprøves en gang i en april måned.

DM i Skills skal afholdes på samme tidspunkt hvert år.

 1. Standpladsprioritering
 2. Konkurrencefag
 3. Demonstrationsfag
 4. PMF og evt. andet

Principper for punkt 3 skal besluttes.

Standstørrelse for konkurrence- og demofag skal være den samme år for år, da mange fag har færdigfabrikerede stande.

 

 

3.     Synliggørelse af lokale og regionale konkurrencer

Mål: Især de lokale konkurrencer går ofte ubemærket hen. Det skal vi have lavet om på. Både unge, deres forældre, UU-centrene og politikerne skal gøres mere opmærksomme på både de lokale og regionale konkurrencer.

Redskaber:

 • Erfaringsudveksling og idéudvikling: De forskellige erhvervsskoler skal erfarings- og vidensdele, når de har fundet nye og velfungerende måder af afholde konkurrencer på, som motiverer de unge og samtidig tiltrækker både presse og tilskuere. Best practice skal spredes. Vægten skal lægges på skolemesterskaberne. – Der kan evt. udarbejdes nogle skabeloner til skolerne.
  Ansvarlige: Sekretariatet ( pt. Per Hansen).
 • Kortlægning af alle lokale og regionale konkurrencer: Information om tidspunkt og sted for afholdelse af alle lokale og regionale konkurrencer skal indsamles til brug for både vidensdeling og pressearbejdet.
  Ansvarlige: Skolerne skal melde ind til sekretariatet.

 

 • Markedsføring/presse: Lokale og regionale medier skal gøres opmærksom på og inviteres til de lokale og regionale konkurrencer. Sekretariatet udvikler pressekit, som sendes ud til alle skoler, der herefter selv skal stå for pressearbejdet. Hvis alle konkurrencerne bliver kortlagt, kan de også markedsføres i nyhedsbrevet, som sekretariatet udsender.
  Ansvarlige:
 • Udvikling af tiltag for 7., 8. og 9. klasser: Der skal foregå en løbende udvikling af Skills Stafetten for 8. klasser, og samtidig skal vi have udviklet initiativer for 7. klasserne og 9. klasserne til DM i Skills.

Ansvarlige: Sekretariatet (pt. Per Hansen) understøttet af de enkelte grundskoler, erhvervsskoler, UU-centre og de faglige udvalg , evt i en nedsat arbejdsgruppe.

 • Forældreinddragelse: Forældrene har stor indflydelse på de unges uddannelsesvalg og er derfor en vigtig målgruppe for erhvervsuddannelserne og DM i Skills. Forældreaften var et stort hit til DM i Skills 2015, og den idé skal udvikles i de kommende værtsbyer. Samtidig kan man tænke i forældreinddragelse allerede ved de lokale og regionale mesterskaber.
  Ansvarlige: DM arbejdsgruppen, skolerne og værtsbyerne – understøttet af sekretariatet.

 

 • UU-vejledere, udskolingslærere og evt. seminarieelever: Vi skal klæde denne store gruppe ordentligt på med masser af viden om SkillsDenmark og erhvervsuddannelserne. Denne idé skal udvikles og kan evt. indeholde en VIP-rundvisning ved DM i Skills.

Ansvarlige: Sekretariatet

 

 • Samarbejde med jobcentrene: Vi skal sikre et mere formaliseret samarbejde med jobcentrene, så unge ledige bliver præsenteret for mulighederne ved at tage en erhvervsuddannelse for unge eller voksne. De unge ledige kan inviteres til både lokale og regionale mesterskaber og selve DM i Skills.
  Ansvarlige: Værtsbyerne – understøttet af sekretariatet.

4.     Prioritering af internationale konkurrencer

Mål: Flere fag skal sikres mulighed for at komme med til de internationale konkurrencer, da deltagelse ved både EuroSkills og WorldSkills er med til at øge fagenes prestige og faglige niveau og dermed erhvervsuddannelsernes image.

Redskaber:

 • Nedsættelse af udgifterne for de faglige udvalgs deltagelse ved de internationale konkurrencer:

Der skal arbejdes for nedsættelse af omkostninger for deltagelse i internationale konkurrencer.

Ansvarlige: Sekretariatet og de faglige udvalg.

 • Arbejde for bedre deltagere: Der skal organiseres målrettet træning, så deltagerne fra DM bliver bedre forberedt på kravene til de internationale konkurrencer. De fag, som har deltaget ved EuroSkills eller WorldSkills i flere år, kan dele af deres erfaringer – så vi får udbredt best practice.
  Ansvarlige: De faglige udvalg i samarbejde med erhvervsskolerne.
 • Dommerne: Der skal udvikles på en dommeruddannelse/-træning.

Ansvarlige:

 

 

5.     Øget rekruttering til erhvervsuddannelserne

Målet for alt arbejde vedr. Skills-aktiviteterne er at øge rekrutteringen til erhvervsuddannelserne.

Ansvarlige: Alle.

 

 

6.     Styrkelse og fortsat udvikling af Skills Stafetten

Skills Stafetten skal løbende udvikles og udvides.

Ansvarlige: Sekretariatet (pt. Per H.)

 

 

7.     Styrkelse af sekretariatet og det administrative system

Mål: Vi skal konsolidere, kvalitetssikre og udvikle driften og sikre, at alle roller og opgaver bliver beskrevet, så organisationen bliver mindre sårbar og mindre afhængig af enkeltpersoner.

Redskaber:

 • Udformning af drejebog/manual: Alle opgaver i sekretariatet skal beskrives detaljeret og fordeles, så rollefordelingen er klar. Dette skal også sikre, at opgaverne kan gives videre til en ny, hvis en medarbejder bliver sygemeldt eller stopper.Ansvarlige:

 

 • Netværk skal vedligeholdes: Værtsbyerne får opbygget et godt samarbejde og netværk UU-centre, kommunen, grundskoler og erhvervsskoler imellem op til DM – gennem hele planlægningen, de lokale og regionale mesterskaber og Skills Stafetten. Disse netværk skal revitaliseres, så de fortsætter efter afholdelsen af DM i Skills – og på den måde fortsætter fokus på erhvervsuddannelserne i kommunen, og så man får spredt de gode erfaringer.Ansvarlige: Sekretariatet (pt. Per Hansen) i samarbejde med værtsbyerne og arbejdsgrupper.